> >

. -

.

:

- -
Watermelon ['wɔ:təmelən]
Barberry ['ba:bəri]
Cowberry ['kaubəri], lingonberry ['liŋgənberi], foxberry ['fɔksbəri]
Elderberry ['eldəbəri]
Cherry ['tʃeri]
Crowberry ['krəuberi]
Bog bilberry [bɔg 'bilbəri], bog blueberry [bɔg 'blu:beri]
Lycium
Blackberry ['blækbəri]
Honeysuckle ['hʌni'sʌkl]
Wild strawberry [waild 'strɔ:bəri]
Amelanchier, shadbush, shadberry, sarvisberry
Viburnum [vai'b:nəm], arrowwood ['ærəuwud], snowball ['snəubɔ:l], guelder ['geldə]
Cornelian cherry [kɔ:'ni:ljən 'tʃeri], dogwood ['dɔgwud]
Strawberry ['strɔ:bəri]
Cranberry ['krænbəri]
Gooseberry ['guzbəri]
Potentilla [pəut(ə)n'tilə]
Raspberry ['ra:zbəri]
Cloudberry ['klaudberi]
Sea-buckthorn [si:-'bʌkθɔ:n]
May-apple ['meiæpl]
Ashberry ['æʃbəri], rowan ['rauən]
Black chokeberry [blæk 'tʃəukbəri]
White currant [wait 'kʌrənt]
Red currant [red 'kʌrənt]
Black currant [blæk 'kʌrənt]
Bearberry ['ba:bəri]
Ephedra [i'fi:drə]
Sweet cherry [swi:t 'tʃeri]
Bilberry ['bilbəri], whortleberry ['w:tlberi], blueberry ['blu:beri]
Rosehip ['rəuzip], hip [hip]

 

 


2005-2021. ! homeenglish@mail.ru